Политиката за поверителност

                                  Политиката за поверителност

Декларация за съгласие с 
Политиката за поверителност
Фирма Лабел-АЛ ООД

Добре дошли в www.до-вкъщи.com Вашият хранителен магазин наблизо, собственост на Фирма Лабел-АЛ ООД.

Когато използвате услугите ни, вие ни доверявате информацията си. Разбираме, че това е голяма отговорност, и работим усилено, за да защитаваме информацията ви и да ви предоставим пълен контрол.

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете  , ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на поръчката Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме - Вашите имена, адрес, имейл адрес. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите поръчкови задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на:

– куриерa, с кoйто Ви доставяме покупката.

Администратор на лични данни

Лабел-АЛ ООД (по-нататък наричано за краткост „Администратор“) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200749375, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

Фирма Лабел-АЛ ООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.

Можете да се свържете с нас на адреса на търговския ни обект:

гр. София 1330, бул."Възкрасение" бл.87 вх.9

тел.089 301 0668

 

Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

e-mail: [email protected][email protected] ;  Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6;

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Видове данни, за какви цели и на какво правно основание ги обработваме

  В зависимост от конкретните цели и основания Администраторът обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им.

1. Категории данни

 1.1 Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на Администратора и клиента:

 • имена (име и фамилия), адрес, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;
 • имена (име и фамилия), адрес, телефон и адрес на електронната поща на посочени от Вас лица за контакт на Ваш пълномощник, служител или друго лице, което сте упълномощили да Ви представлява пред Администратора във връзка с изпълнение на договора;
 • данни, събирани при плащане, направено към Администратора.

1.2 Данни, изготвени и генерирани от Администратора в процеса на предоставяне на услугите:

 • номер на договор, номер на товарителница, клиентски номер и други подобни;
 • данни, необходими за изготвяне на фактури, стойност на ползваните услуги;
 • информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания;
 • информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване  на услугите;
 • IP адрес при посещение на уебсайта ни;
 • вид на устройството, от което е осъществен достъп до сайта ни, неговата операционна система и вид на използвания браузър;
 • конкретните действия, които предприемате, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта;
 • дата и време на посещенията;
 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително изпратени писма на електронна поща, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.

1.3 Администраторът не събира и не обработва специални категории (чувствителни данни) лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на Администратора. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Администратора, Администраторът се задължава незабавно да ги изтрие.

2. Цели и правни основания за обработване на личните данни

2.1 Администраторът събира и обработва личните данни, които са предоставени директно от Вас само за следните цели, а именно:

 • с цел предоставяне на услуги, които Администраторът предлага и идентифициране на бъдещите и настоящи клиенти;
 • за осъществяване на контакт с Вас чрез email;
 • за изпълнение на задължения по договор;
 • за изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото право;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели.

2.2 Администраторът събира и обработва Вашите лични данни, които са събрани автоматично за следните цели, а именно:

 • подобряване ефективността и функционалността на уеб сайта;
 • изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който уеб сайтът е бил използван.

2.3 Администраторът няма право да използва събраните личните данни за други цели, освен посочените в този раздел от настоящата Политика за поверителност. Той не продава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни.

3. Принципи при обработка на личните данни

Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни, а именно:

 • Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
 • Личните данни се събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • Личните данни са точни и се поддържт в актуален вид;
 • Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
 • Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

4. Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни

4.1 Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на физическите лица, за които се отнасят данните.

4.2  Други администратори на лични данни, на които Администраторът предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:

 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Администратора предоставянето на информация, сред която и лични данни, като съдебни и различни надзорни/регулаторни държавни органи;
 • на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на дейностите на Администратора или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни;
 • куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени от www.до-вкъщи.com стоки;
 • счетоводна фирма, обслужваща дейността на Администратора;
 • лица, които по възлагане на Администратора поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • банките и други разплащателни фирми, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери, свързани с дейността ни.
 • Е-mail адресът се администрира и записва като лични данни, с цел измерване на клиентско удовлетворение и с конкретни бизнес цели.

5. Обработване на лични данни

5.1 Администраторът обработва личните данни на физическите лица посредством съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или неавтоматични средства.

5.2 Администраторът обработва личните данни на физическите лица самостоятелно или чрез възлагане на счетоводна фирма, обработваща данните от името на Администратора.

6. Защита на лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

6.1 При упражняване на правото на достъп от физическото лице, исканата информация се предоставя на e-mail адреса, с който е регистрирано лицето.

6.2 Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които Администраторът отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни.

6.3 В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът, без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

6.4 Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът без ненужно забавяне, съобщава на субекта за нарушението.

6.5 Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.

8. Вашите права във връзка с обработването на личните данни

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • да получите достъп до личните Ви данни и информация, свързана с тях. Може да поискате от Администратора информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;
 • да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството;
 • да възразите пред Администратора по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
 • да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, но само когато обработването им се основава единствено на Вашето съгласие;
 • да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че правата Ви са засегнати.

Тази Политика за поверителност последно е осъвременена на 16.04.2020г година и се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.